معرفی

مشخصات فردی

محمدعلی حجازی

نام - نام خانوادگی : محمدعلی   حجازی

پست الکترونیکی : ma_hejazi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم قضایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم قضایی تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق خصوصی و حقوق بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

  1. مدیر گروه بازرسی وزارت علوم و تحقیقات در سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۷۲
  2. مدیر گروه بازرسی وزارت راه و ترابری در سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۷۵
  3. مدیر کل اموزش سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۷۹


عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/11/01

محمدعلی حجازی
محمدعلی حجازی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^